Należeć Do Jezusa istnieje, żeby promować biblijne i historyczne chrześcijaństwo. Jak pisał C. S. Lewis, nie da się pozostać w przedsionku “chrześcijaństwa po prostu”, ponieważ prawdziwe życie toczy się w pokojach. Podobnie i my jesteśmy członkami różnych kościołów, które wprawdzie różnią się w niektórych kwestiach, ale też zgadzają się co do spraw fundamentalnych. Niniejsze wyznanie wiary przedstawia przekonania wspólne dla kościołów, których członkami są redaktorzy i autorzy portalu:

Trójjedyny Bóg

Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyznajemy, że osoby boskie są współistotne, współwiekuiste i równe. Przyjmujemy zatem powszechną wiarę chrześcijańską wyrażoną w symbolach: apostolskim, nicejsko-konstantynopolitańskim i atanazjańskim.

Wierzymy, że jedyny Bóg jest odwieczny, wszechwiedzący, wszechmocny, niezmienny, pozbawiony ciała i części, niecierpiętliwy, dobry, kochający, sprawiedliwy oraz święty i doskonały we wszystkich swoich atrybutach. Uznajemy, że Bóg suwerennie panuje nad całą rzeczywistością i nieustannie realizuje swój doskonały plan odkupienia grzesznej ludzkości i odnowienia upadłego stworzenia, ku uwielbieniu swojej chwały.

Pismo Święte

Wierzymy, że Pismo Święte składa się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Powstało ono pod natchnieniem Ducha Świętego i jest Słowem Bożym. Wyznajemy, że Pismo Święte jest najwyższą regułą wiary, w oparciu o którą należy oceniać wszelkie nauczanie w Kościele. Uznajemy, że jako kompletne objawienie Boże jest nieomylne i zawiera wszystko, co niezbędne do zbawienia. Nie wszystkie rzeczy w Piśmie są jednakowo zrozumiałe, ale jego zasadnicze przesłanie jest na tyle klarowne, że każdy człowiek może je zrozumieć. Uznajemy zatem reformacyjną zasadę sola Scriptura.

Stworzenie

Wierzymy, że Bóg dla swojej chwały stworzył cały świat z niczego, mocą wypowiedzianego Słowa. Uznajemy, iż całe Boże stworzenie było pierwotnie dobre i żadne zło nie pochodzi od Boga. Wyznajemy, że człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta na obraz i podobieństwo Boże oraz jako zdolny do życia w społeczności ze swoim Stwórcą.

Upadek

Wierzymy, że Adam i Ewa zostali obdarzeni wolną wolą i mogli wybrać, czy będą posłuszni swojemu Stwórcy. Wskutek ich upadku cała ludzkość utraciła społeczność z Bogiem. Wszyscy ludzie pochodzący w naturalny sposób od naszych prarodziców są oddzieleni od Boga i rodzą się z upadłą naturą, która nie jest zdolna wybierać dobra ani podobać się Bogu. Na wszystkich potomkach Adama ciąży wina i nie są w stanie osiągnąć zbawienia o własnych siłach.

Odkupienie

Wierzymy, że Bóg nie porzucił upadłego świata, ale od samego początku postanowił, że dokona dzieła odkupienia. W tym celu Bóg Syn narodził się z Marii Dziewicy jako wypełnienie Pism i stał się człowiekiem, przeżył bezgrzeszne życie w posłuszeństwie Ojcu, czynił cuda, poniósł śmierć za grzechy ludzi, został pogrzebany, zaś trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Wierzymy, że ludzie mogą być zbawieni tylko w oparciu o jedyną i wystarczającą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, który jako w pełni Bóg i w pełni człowiek w jednej osobie jest jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Przyjmujemy zatem starożytną definicję chalcedońską oraz reformacyjną zasadę solus Christus.

Nowe narodzenie

Wierzymy, że każdy człowiek musi się narodzić na nowo, aby zostać zbawionym. Nowe narodzenie jest dziełem Ducha Świętego, który uzdalnia ludzi do wiary i stwarza w nich nową naturę, która pragnie podobać się Bogu i upodabniać się do Chrystusa.

Usprawiedliwienie

Wierzymy, że ludzie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem wyłącznie przez wiarę w Jezusa. W Nim grzeszny człowiek dostępuje odpuszczenia grzechów oraz przyodziewa się w doskonałą sprawiedliwość Chrystusa. Zbawienie człowieka dokonuje się tylko za sprawą łaski Bożej i nie jest udzielane na podstawie ludzkich uczynków i zasług. Przyjmujemy tym samym reformacyjne zasady sola fide oraz sola gratia.

Uświęcenie

Wierzymy, że prawdziwa, zbawcza wiara nigdy nie pozostaje bezowocna w życiu człowieka. Duch Święty działa we wszystkich, którzy narodzili się na nowo i są usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, wspomagając ich w dziele umartwiania grzechu i upodabniania się do Chrystusa.

Kościół

Wierzymy, że wszyscy wierzący tworzą jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, który jest Ciałem i Oblubienicą Jezusa Chrystusa. Uznajemy, że ten niewidzialny Kościół przejawia się widzialnie w Zborach, a więc lokalnych Kościołach, w których zwiastowane jest Słowo Boże i sprawowane są sakramenty, zwane także ustanowieniami. Jesteśmy przekonani, że każdy chrześcijanin powinien należeć do widzialnego Kościoła oraz podporządkowywać się jego autorytetowi. Wyznajemy, iż Pan Jezus ustanowił dla swojego Kościoła dwa sakramenty, zwane też ustanowieniami: chrzest i Wieczerzę Pańską. Są one znakami oraz dramatycznymi obrazami ewangelii i służą umocnieniu naszej wiary. Wierzymy, że skoro celem całej pobożności chrześcijańskiej powinno być oddanie chwały Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, to wszelka cześć religijna należy się samemu Bogu w Trójcy Świętej. Uznajemy więc reformacyjną zasadę soli Deo gloria.

Rzeczy ostateczne

Wierzymy, że Pan Jezus powróci cieleśnie na ziemię, tak samo jak odszedł z niej do nieba. Oczekujemy zatem Jego przyjścia w chwale, które będzie widzialne dla wszystkich, a także zmartwychwstania umarłych i sądu ostatecznego, na którym niesprawiedliwi zostaną na wieki potępieni w piekle, a wierzący przyjęci do chwały nieba oraz odnowy Bożego stworzenia i życia w wiecznej szczęśliwości i społeczności z Bogiem.